Public
Authored by dịch vụ phun khử trùng

dịch vụ phun khử trùng

Dịch vụ phun thuốc khử trùng Đà Nẵng nhận phun khử trùng, sát khuẩn, phòng dịch, diệt khuẩn, tiêu độc bằng Cloramin B, Glutaraldehyde, Netbiokem DSAM, Disinfection Spraying CH2200. Sử dụng máy phun ULV, máy phun STIHL công suất lớn. Nhận khử trùng diệt khuẩn phòng dịch tại Đà Nẵng và các quận huyện Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Hòa Vang, Liên Chiểu "64 Giang Văn Minh, Hòa Thuận Tây, Hải Châu Đà Nẵng" 0938062273 https://www.facebook.com/phunthuockhutrungdanang https://cfsa-pmw.warwick.ac.uk/dichvukhutrung

473 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment