Public
Authored by taigamemeotom

Tải Game Mèo Nói Chuyện

Talking Tom Cat là một trò chơi ứng dụng thú cưng trên nền tảng iOS rất nổi tiếng, người chơi quan tâm nhanh chóng tải xuống!

Trò chơi Talking Tom Cat:

Nói chuyện với mèo tom Cat, nó sẽ lặp lại với một giọng hài hước;

Chạm vào cơ thể và đầu của nó để làm cho nó rên rỉ, nhưng cũng đẩy nó xuống; he-thong-shopping-trong-game-meo-tom Chọc đầu, bụng hoặc chân;

Cào đuôi anh ta;

Đưa cho anh ta một ly sữa. Bất kể anh ta làm gì, anh ta sẽ ngủ gật; cach-kiem-vang-trong-game-nuoi-meo-trai Thật vui khi được vui chơi, ít nhất thì chú mèo tom biết nói này có thể tương tác với bạn.

Xin lưu ý: Lần đầu tiên bạn chạy trò chơi, bạn cần tải game mèo tom xuống gói dữ liệu hình ảnh khoảng 3 ~ 25 MB phù hợp nhất với điện thoại của bạn theo kiểu điện thoại.

taigamemeotom 871 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment